Règim Intern

Casal d’Alella Règim Intern Maig 2017

1 Reglament

1.1. El Reglament de Règim Intern desenvolupa els continguts expressats en els estatuts de l’associació i en cap cas podrà anar contra la seva filosofia i el seu contingut.

1.2. En l’exercici de les seves funcions el Casal d’Alella es regirà pels principis de transparència i independència i es gestionarà en base als seus objectius i al seu pressupost.

1.3. El logotip del Casal d’Alella sortirà en tota la documentació escrita o gràfica que generi l’associació, així com en la dels mitjans oficials de comunicació i difusió electrònics (twitter, facebook, etc.).

1.3.1. Els mitjans de comunicació oficials del Casal d’Alella són d’ús exclusiu de la Junta.

1.3.2. Les seccions de socis formalment establertes hauran d’utilitzar el logotip del Casal d’Alella en totes les seves activitats.

1.3.3. La utilització del logotip per part de particulars, altres entitats o associacions està condicionada, prèvia sol·licitud, a l’aprovació formal de la Junta.

1.4. La documentació formal i informal del Casal d’Alella es guardarà al despatx de l’associació. Tota la documentació haurà d’estar inventariada i classificada. Els socis podran accedir a les actes de la Junta, si prèviament ho demanen per escrit al secretari/ària o al seu substitut.

1.5. El fons històric del Casal d’Alella podrà deixar-se a altres entitats per a la seva gestió i exposició, d’acord amb les condicions que estableixi la Junta.

1.6. Aquest reglament podrà ser reformat per l’Assemblea General amb el vot favorable de la majoria dels assistents.

2. Els Socis

2.1. Per adquirir la condició de soci caldrà complimentar correctament la sol·licitud i lliurar-la a la Junta. Una vegada admès, el secretari o secretària procedirà a donar-lo d’alta al llibre de registre de l’associació i a lliurar-li el carnet d’afiliat.

2.2. La condició de soci exigeix el pagament de la quota establerta.

2.3. Reduccions de la quota:

2.3.1. Les persones entre 14 i 25 anys tindran una reducció del 50% de la quota.

2.3.2. Els pensionistes, els jubilats i els que estan en situació d’atur tindran una reducció del 50% de la quota. En qualsevol cas, cal acreditar-ho.

3. Drets dels Socis

3.1. Participar en totes les activitats i actes socials que organitzi l’associació.

3.2. Utilitzar els espais propis de l’associació i gaudir dels beneficis que li corresponguin.

3.3. Beneficiar-se de reduccions del preu de les entrades en les activitats pròpies del Casal d’Alella i en aquelles que s’acordin amb l’ajuntament o altres entitats en l’ús de l’equipament cultural i d’arts escèniques.

3.4. Assistir amb veu i vot a les assemblees generals, o poder delegar el vot, d’acord amb les normes establertes per la Junta Directiva, sempre que aquesta delegació es faci per escrit.

3.5. Conèixer oportunament els acords adoptats pels òrgans de l’associació.

3.6. Poder fer arribar queixes, sol·licituds o opinions a través de la secretaria o del correu electrònic de l’entitat. Tots els suggeriments seran atesos per la Junta.

3.7. Sol·licitar, mitjançant petició raonada, l’accés a la documentació interna de l’associació.

3.8. Exigir que l’entitat Casal d’Alella compleixi amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, sobre la protecció de dades de caràcter personal.

4. Deures del Socis

4.1. Conèixer i complir els preceptes que marquen els estatuts i aquest reglament, així com els acords adoptats pels òrgans de govern de l’associació.

4.2. Respectar les normes establertes per l’entitat sobre la utilització del local de l’associació.

4.3. Acreditar la seva condició d’associat sempre que se li demani, mitjançant el carnet de soci.

4.4. Estar al dia en el pagament de les quotes.

4.5. El soci, mitjançant un document intern del Casal d’Alella, especificarà si cedeix o no els seus drets d’imatge a l’entitat, d’acord a la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre la protecció civil del dret al honor, a la intimitat personal i familiar, i a la seva pròpia imatge.

5. La Junta Directiva

5.1. El President té la potestat de modificar la composició de la Junta Directiva, previ acord amb els seus components. Els canvis seran ratificats en la primera Assemblea General que es realitzi.

5.2. Els membres de la Junta podran rescabalar despeses de dietes i transports derivats de la seva tasca, prèvia presentació de les corresponents factures o resguards.

5.3. Cap membre de la Junta ni els seus familiars podran lucrar-se amb les activitats de l’entitat, ni facturar feines, excepte en aquells casos en què la Junta Directiva, prèvia valoració, ho autoritzi expressament.

5.4. A la Junta Directiva, per tal de preservar-ne la seva independència, no hi podrà pertànyer cap persona que ocupi algun càrrec institucionals en actiu.

5.5. En cas de dissoldre’s la Junta, per dimissió de tots els seus membres, es farà càrrec de l’Associació una nova Junta Gestora Provisional que haurà de posar en marxa, en el termini de tres mesos, el procés d’elecció d’una nova Junta Directiva.

5.6. Aquesta Junta Gestora Provisional estarà formada per un mínim de tres socis voluntaris que ja hagin format part de juntes anteriors. Se n’exclouran els membres de la Junta dimissionària.

5.6.1. En el cas de no trobar membres suficients que compleixin el requisit anterior, es completarà la Junta Gestora amb altres socis voluntaris, per ordre d’antiguitat.

6. L’Assemblea General

6.1. L’Assemblea General serà dirigida i moderada pel President o per un altre soci en qui la Junta delegui.

6.2. L’ordre del dia serà proposat pel president, escoltada la Junta Directiva i les peticions dels socis.

6.3. La convocatòria de l’Assemblea i l’ordre del dia seran enviats a tots els socis amb una antelació mínima de 15 dies abans de la seva celebració.

6.4. El moderador tindrà les següents funcions:

a. Atorgar el torn de paraules sol·licitades sobre un tema.

b. Sotmetre a votació els punts de l’ordre del dia.

c. Posposar la reunió, dividir-la en comissions o donar recessos.

d. Interpretar els estatuts i el present reglament, i aclarir-ne tots els dubtes.

7. Les Seccions

7.1. S’entén per secció aquell grup de socis que desenvolupen una activitat monotemàtica de caràcter continuat en el si del Casal d’Alella, que en cap cas no podrà anar en contra dels objectius i els interessos de l’associació.

7.2. Les seccions hauran de ser aprovades explícitament per la Junta a petició d’almenys 3 socis, mitjançant una sol·licitud on hi constarà el nom de tots els components i el del responsable de la secció, els seus objectius i, eventualment, les necessitats d’utilització dels espais. Aquesta petició haurà d’anar adreçada a la Junta.

7.3. La Junta haurà de donar resposta a la petició en el termini màxim d’un mes. La creació d’una secció haurà de ser comunicada a tots els socis i ratificada en la primera assemblea que es realitzi després de la seva petició.

7.4. Cada secció haurà de tenir un responsable que assistirà, a efectes de coordinació, a les reunions de la Junta en les que sigui requerit; o per iniciativa pròpia, prèvia comunicació al President.

7.5. Dins de la primera setmana del mes de desembre cada secció presentarà el seu projecte d’activitats i el pressupost. Un mes abans de la realització de cada activitat es ratificarà a la Junta. A finals d’any es presentarà la memòria de les activitats realitzades.

7.6. Totes les activitats estaran administrades econòmicament pel Casal d’Alella.

8. Drets de les seccions

8.1. D’acord amb la disponibilitat del local social, fer-ne ús per al desenvolupament de les activitats de la secció.

8.2. Utilitzar els mitjans tècnics que en cada moment pugui oferir l’entitat.

8.3. Excepcionalment, les seccions podran rebre altres aportacions econòmiques per a la realització de les seves activitats, sempre que aquestes aportacions hagin estat explícitament autoritzades per la Junta.

9. Deures de les seccions

9.1. Proposar un responsable de la secció a la Junta.

9.2. Assegurar que els seus membres siguin socis de l’entitat.

9.3. Presentar la informació que li sigui requerida per la Junta.

9.4. Mostrar en totes les seves activitats externes el logotip de l’associació, i identificar-se com a secció del Casal d’Alella.

9.5. Presentar anualment el projecte i la memòria de les seves activitats.

10. Dissolució de les seccions

10.1. La inactivitat prolongada de la secció podria comportar la seva dissolució.

10.2. Les seccions es podran dissoldre per decisió dels seus membres.

10.3. En cas excepcional, la Junta podrà obrir un expedient de dissolució d’una secció. Caldrà que informi immediatament als membres de la secció de les causes que motiven aquesta decisió. La dissolució haurà de ser ratificada en la primera Assemblea General.

11. Equipament

11.1. La Junta Directiva decidirà l’horari d’obertura i tancament del local social de l’Associació, que explicitarà amb un cartell ben visible en el propi local.

11.2. Les activitats programades per l’associació podran alterar ocasionalment els horaris d’utilització del local social. Els socis n’hauran de ser informats, prèviament.

11.3. No es llogarà el local social de l’associació per a festes privades i exclusives.

11.4. El socis podran promoure activitats i celebracions en el local social, sempre que estiguin obertes a tots els associats o al públic en general. Per fer-ho, hauran de sol·licitar-ho a la Junta, que decretarà l’horari d’ocupació del Casal d’Alella.

11.5. La Junta pot determinar puntualment la cessió dels espais per a activitats de interès públic.

11.6. Les persones no associades no podran fer ús continuat dels espais reservats als socis.

12. Accés a l’equipament

12.1. Per tal de controlar l’aforament i l’accés prioritari dels socis en determinades activitats, el Casal d’Alella disposarà d’un sistema de validació.

Alella, maig de 2017